หลักสูตร

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา    ช่างไฟฟ้ากำลัง

รหัส          11312

หลักสูตร    การควบคุมมอเตอร์
               
Motor Controlling Course

หลักสูตร    200  ชั่วโมง                                          

จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแบบไฟฟ้า การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้า   การใช้เครื่องมือช่างไฟฟ้าการเดินสายในรางพลาสติกแบบโปร่ง วงจรควบคุมการเริ่มเดิน วงจรการควบคุมความเร็ว วงจรควบคุมแบบเรียงลำดับ วงจรกลับทิศทางการหมุน วงจรสตาร์ทมอเตอร์สตาร์-เดลต้าการป้อนคำสั่งข้อมูลวงจรการใช้งานควบคุมมอเตอร์

๒. มีทักษะเกี่ยวกับการเขียนแบบไฟฟ้า การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้าการใช้เครื่องมือช่างไฟฟ้างานเดินสายในรางพลาสติกแบบโปร่ง วงจรควบคุมการเริ่มเดิน วงจรการควบคุมความเร็ว วงจรควบคุมแบบเรียงลำดับวงจรกลับทิศทางการหมุน วงจรสตาร์ทมอเตอร์สตาร์-เดลต้าการป้อนคำสั่งข้อมูลวงจรการใช้งานควบคุมมอเตอร์

๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความปลอดภัย ละเอียดรอบครอบ ความประณีต ความประหยัด ความอดทน ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความสะอาด ความเป็นระเบียบ

สมรรถนะหลักสูตร

      สามารถ เขียนแบบไฟฟ้า ใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า ต่อวงจรไฟฟ้าใช้เครื่องมือช่างไฟฟ้า เดินสายในรางพลาสติกแบบโปร่ง ต่อวงจรควบคุมการเริ่มเดิน ต่อวงจรการควบคุมความเร็ว ต่อวงจรควบคุมแบบเรียงลำดับ ต่อวงจรกลับทิศทางการหมุน ต่อวงจรสตาร์ทมอเตอร์สตาร์-เดลต้า ป้อนคำสั่งข้อมูลวงจรควบคุมมอเตอร์

รายชื่อวิชาที่สอน

รหัสวิชา  11312-01
ชื่อวิชาไฟฟ้าทั่วไปสำหรับงานเครื่องกลไฟฟ้า

หัวข้อวิชา/งานที่สอน

1. งานเขียนแบบไฟฟ้า
2. งานต่อวงจรไฟฟ้า
3. งานใช้เครื่องวัดไฟฟ้า 
4. งานใช้เครื่องมือช่างไฟฟ้า  

รหัสวิชา  11312-02   

ชื่อวิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

หัวข้อวิชา/งานที่สอน

1. งานเดินสายในรางพลาสติกแบบโปร่งวงจรควบคุมการเริ่มเดิน
2. งานเดินสายในรางพลาสติกแบบโปร่งวงจรการควบคุมความเร็ว
3. งานเดินสายในรางพลาสติกแบบโปร่งวงจรควบคุมแบบเรียงลำดับ
4. งานเดินสายในรางพลาสติกแบบโปร่งวงจรกลับทิศทางการหมุน
5. งานเดินสายในรางพลาสติกแบบโปร่งวงจรสตาร์ทมอเตอร์สตาร์-เดลต้า
 

รหัสวิชา  11312-03   

ชื่อวิชาการโปรแกรมและควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น

หัวข้อวิชา/งานที่สอน

1. งานป้อนคำสั่งข้อมูลวงจรการใช้งานควบคุมมอเตอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น